FIKHİ AÇIDAN ÖTENAZİ VE TEDAVİNİN ESİRGENMESİ

EDEP İhtisas tez sunumları kapsamında Onur Programı Koordinatörü Dr. Tuba Erkoç Baydar “Fıkhi Açıdan Ötenazi ve Tedavinin Esirgenmesi” başlıklı doktora tezini sundu. Hem fıkıh hem de tıp etiğini kapsayan disiplinlerarası bir çalışma yürüten Baydar, bu çalışmanın aynı zamanda hayatın başlangıcı, sonu, ölümün ne olduğu gibi sorular sormayı gerektirmesi açısından felsefi bir arkaplanının da bulunduğundan bahsetti. Baydar ötenazinin tedavisi mümkün olmayan durumlarda uygulandığını belirtti. Ötenazinin aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrıldığı kabul görmüş tasnifinin yanında kendisinin pasif ötenazinin altında “tedavinin reddedilmesi” başlığını ayrıca tasnife eklemesi çalışmasının orijinal bir noktası olarak dikkat çekti.
Ötenazinin tarihte hep bir şekilde var olduğu, ancak hukuki sonuç doğurmaya başladığı zaman daha da önem kazandığı, bazı ülkelerde yasal olduğu gibi birtakım bilgileri verdikten sonra ötenazi konusunun teorik arkaplanını oluşturmak üzere bazı temel konulara eğildi. İnsan nedir, ölüm nedir, canımız hakkında ne kadar söz sahibiyiz? gibi bir takım soruları hem İslami anlayış hem de pozitif tıbbi anlayış çerçevesinde cevaplamaya çalıştı. İnsanın bitkisel hayattayken yaşayan bir organizmadan farklı sayılmaması anlayışının yanında İslami gelenekte insanın bilfiil olmadığı zamanlarda bile bilkuvve olarak “nâtık” oluşunu hatırlatarak böyle bir durumdaki insanın bile “insan” tanımından uzaklaşmadığını vurguladı. Tedavi meselesinde Gazzali’nin tedavi sınıflandırmasından faydalanan Baydar, tedavinin nasıl olduğunun sonucu da etkileyeceğinden bahsetti.
Konuya oldukça ilgi gösteren EDEP ihtisas öğrencileri ve katılımcıların merak ettikleri noktaların açıldığı soru-cevap kısmıyla bu müstefid sunum sona erdi.
Dr. Tuba Erkoç Baydar
“Fıkhi Açıdan Ötenazi ve Tedavinin Esirgenmesi”